Bernoulli Institute for Mathematics, Computer Science and Artificial Intelligence > FSE > RUG

Gerrit Schaake 1892-1945

Gerrit Schaake (Amsterdam 8 January 1892 - Amsterdam 5 April 1945) was a professor at the University of Groningen from 1931 till 1945.

[Bron: Jaarboek Rijksuniversiteit Groningen 1931, 1945]

Gerrit Schaake werd op 8 Januari 1892 te Amsterdam geboren. Hij bezocht de 2e H.B.S. met driejarigen cursus aldaar, doorliep daarna de vierde en vijfde klasse van de le H.B.S. met vijfjarigen cursus in dezelfde plaats en deed in 1909 het aanvullende staatsexamen B. In hetzelfde jaar werd hij ingeschreven als student in de faculteit der wis- en natuurkunde aan de universiteit van Amsterdam. In 1922 promoveerde hij aan deze hoogeschool cum laude tot doctor in de wis- en natuurkunde op een proefschrift: Afbeeldingen van figuren op de punten eener lineaire ruimte bij Hk. de Vries. Van 1918 - 1926 was hij leeraar aan de Gooische H.B.S. met vijf-iarigen cursus te Bussum. In 1926 werd hij toegelaten als privaatdocent in de leer der meetkundige verwantschappen aan de universiteit van Amsterdam. Hij opende zijn colleges met een openbare les over Meetkundige afbeeldingen. Van zijn hand verschenen tal van publicaties, voornamelijk in de Verslagen der Koninklijke Akademie van wetenschappen te Amsterdam, op het gebied der meetkunde van het aantal en der verwantschapsmeetkunde. Versehillende daarvan behandelen meetkundige afbeeldingen, zoo b.v. zijn mededeelingen: Afbeeldingen van de pooldriehoeken van een kegelsnede op de punten der ruimte, Afbeeldingen van de voor een kegelsnede toegevoegde puntenparen op de punten der ruimte en zijn artikelen over congruenties van kubische ruimtekrommen. Voor zijn werk is de invloed van zijn leermeester Hendrick de Vries en van den Utrechtschen hoogleeraar Jan de Vries van groote beteekenis geweest.

Bij Kon. Besluit van l4 Maart 1931, no. 29, werd hij benoemd tot gewoon hoogleeraar in de elementaire wiskunde en de meetkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen, als opvolger van B.L. van der Waerden. Op 2 Mei 1931 aanvaardde hij dit ambt met het uitspreken eener rede getiteld: De bouw der Meetkunde.

Hij overleed op 5 April 1945 te Amsterdam, in de ouderdom van 53 jaar.

Mathematics Genealogy Project for G. Schaake