Bernoulli Institute for Mathematics, Computer Science and Artificial Intelligence > FSE > RUG

Pieter Hendrik Schoute 1846-1923

Pieter Hendrik Schoute (Wormerveer 21 January 1846 - Groningen 18 April 1913) was a professor at the University of Groningen from 1881 till 1913.

[Uit jaarboek 1912-1913 der Groninger Universiteit]

Pieter Hendrik Schoute werd 21 Januari 1846 te Wormerveer geboren. Hij studeerde eerst te Delft aan de toenmalige Polytechnische school, waar hij 12 Juli 1867 het diploma van Civiel Ingenieur verwierf. Zich meer tot de zuivere wiskunde aangetrokken gevoelend zette hij zijn studien aan de Leidsche Universiteit voort, waar hij 22 Juni 1870 tot Doctor in de Wis- en Natuurkunde promoveerde op een proefschrift, getiteld: Homografie en hare toepassing op de oppervlakken van den tweeden graad. Na als leeraar werkzaam geweest te zijn aan Hoogere Burgerscholen te Nijmegen (Jan. 1871 - Sept 1874) en den Haag (Sept. 1874 - Sept. 1881) werd hij tot Hoogleeraar in de wiskunde aan de Groningsche Universiteit benoemd, welk ambt hij 29 September 1881 aanvaardde met een redevoering over: De kegelsneden in de projectivische meetkunde, een historische schets. Gedurende den cursus 1892 -1893 bekleedde hij de waardigheid van Rector Magnificus, welke hij aan zijn opvolger overdroeg met een redevoering over: Het voorbereidend onderwijs in meetkunde. In zijn volle werkzaamheid is hij 18 April 1913 plotseling overleden aan een kwaal, die reeds meerdere jaren zijn krachten ondermijnd had. Van vele geleerde genootschappen was Schoute lid. Vermeld zij slechts zijn lidmaatschap sinds 1886 van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Op 31 Augustus 1912 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw. Talrijk zijn de grootere en kleinere opstellen in verschillende binnen- en buitenlandsche tijdschriften, die van zijn hand verschenen zijn, te talrijk om hier alle te kunnen worden opgesomd. Ook zagen enkele leerboeken van zijn hand het licht.

From Jaap Top we have a nice biographical and mathematical sketch of P.H. Schoute

For a more complete biography of P.H. Schoute see St Andrews UK

Publications of P.H. Schoute on MathSciNet

Mathematics Genealogy Project for P.H. Schoute